GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

 

Odesláním tohoto formuláře uděluji společnosti Druidská Akademie s.r.o., IČ: 081 45 261, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, spol. zaps. Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313 452 (dále jen „Druidská akademie”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla), na dobu neurčitou – do jeho odvolání, za účelem zasílání nabídek zboží, novinek, speciálních akcí, pozvánek na akce pořádané Druidskou akademií souvisejících s pořádanými semináři, prací v krajině,  návštěvami a exkurzemi krajinných míst. Prohlašuji,  že byl/a řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů*, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou z mé strany poskytovány dobrovolně.

 

*Poučení Subjektu údajů

Druidská Akademie s.r.o., IČ: 081 45 261, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 jako Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,  
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.